fbpx UA-75287447-1

PowerPoint 2013 to 2016

ในกรณีที่เราสร้างงานนำเสนอเสร็จเรียบร้อยแล้ว และจำเป็นจะต้องนำไฟล์นี้ไปเปิดนำเสนอในเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ซึ่งอาจจจะทำให้การแสดงผลตัวอักษร หรือตำแหน่งของรูปภาพ กราฟ ตาราง เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เราสามารถแก้ปัญหานี้ได้โดยเปลี่ยนแต่ละสไลด์ในงานนำเสนอให้เป็นรูปภาพ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

  1. เปิดไฟล์งานนำเสนอขึ้นมา -> คลิกแท็บ File -> คลิกคำสั่ง Export

  2. คลิกคำสั่ง Change File Type -> คลิกรูปแบบไฟล์ PowerPoint Picture Presentation

  3. คลิกปุ่ม Save As

  4. จะปรากฏวินโดว์ Save As -> คลิกเลือกตำแหน่งที่จัดเก็บและตั้งชื่อไฟล์ -> คลิกปุ่ม Save