fbpx UA-75287447-1

Announcing Dual Write Preview

ในช่วงที่ผ่านมาทาง PowerApps ได้มีการปล่อยคุณสมบัติใหม่ออกมาในชื่อว่า “Dual Write” แต่ตัวคุณสมบัติใหม่ที่ถกปล่อยออกมานี้ ยังคงเป็นเพียง Early access เท่านั้น ซึ่งคาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัตินี้เพิ่มเติม ดังนั้นทางผู้ใช้งานจึงควรใช้เฉพาะ test environment เท่านั้น และยังไม่เหมาะสมสาหรับการนาไปใช้งานจริงในตอนนี้
Dual write ช่วยให้การผสานการทางานได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริง และยังเป็นการทางานผสานระหว่าง Dynamics 365 for sale และ Dynamics 365 for finance ซึ่งผลการดาเนินงานจะเป็นแบบ real time ไปยัง common data service

 

รูปภาพสาหรับคุณสมบัติคร่าวๆของ Dual write

 

Reference link: https://powerapps.microsoft.com/en-us/blog/announcing-dual-write-preview/