fbpx UA-75287447-1

Microsoft Powerpoint Tips: Emoji Icon

เราสามารถเพิ่มโปรแกรมเสริม (Add-ins) จาก Office Store มาใช้งานในโปรแกรม Microsoft Office ได้  และ Add ins ที่จะแนะนำในวันนี้จะช่วยให้งานนำเสนอของเราน่าสนใจด้วย Emoji Icon รูปแบบต่าง ๆ โดยใช้ Add-ins ที่มีชื่อว่า Emoji Keyboard  โดยวิธีการเพิ่ม Add-ins มีดังนี้

1. ทำงานที่โปรแกรม PowerPoint ® คลิกแท็บ Insert ® ที่กลุ่ม Add-ins คลิกคำสั่ง Get Add-ins

 

 

2. จะปรากฏวินโดว์ Office Add-ins

3. ที่ช่อง Search ® พิมพ์คำว่า Emoji

4. จะปรากฏ Add in ชื่อ Emoji Keyboard ® คลิกปุ่ม Add

5. ที่แท็บ Insert จะปรากฏปุ่มคำสั่ง Emoji Keyboard

6. จะปรากฏ Emoji Keyboard Pane ® คลิกรูปที่ต้องการใช้งาน รูปภาพนั้นก็จะปรากฏบนสไลด์