fbpx UA-75287447-1

มาอ่านข้อความในเอกสารด้วยข้อความเสียงกับ Read Aloud

ถ้าไม่ต้องการเสียเวลาอ่านข้อความในเอกสารด้วยตนเอง หรือไม่แน่ใจว่าคำศัพท์ภาษาอังกฤษในเอกสารต้องอ่านออกเสียงที่ถูกต้องอย่างไร เราสามารถให้โปรแกรม Microsoft Word อ่านข้อความในเอกสารให้เราฟังได้โดยมีขั้นตอนดังนี้

  1. เปิดไฟล์เอกสารที่ต้องการอ่าน

  2. คลิกแท็บ Review ที่กลุ่ม Speech ® คลิกคำสั่ง Read Aloud

  3. โปรแกรมจะอ่านออกเสียงข้อความในเอกสารนี้ให้เราฟัง และแสดงแถบสีเทาที่คำศัพท์ที่กำลังอ่าน

  4. ทางด้านขวาบนของเอกสารจะปรากฏแถบเครื่องมือที่สั่งหยุดการอ่านชั่วคราว หรือยกเลิกการอ่าน และคำสั่งที่ใช้เลือกเสียงของคนอ่านได้อีกด้วย