fbpx UA-75287447-1

Announcing new Azure Security Center

การ Migration ระบบที่อยู่บน On-Premise ไปยังระบบคลาวด์สามารถช่วยให้คุณได้รับประโยชน์ด้านความปลอดภัยเพิ่มขึ้น ด้วยการใช้ระบบ Machine Learning และ Security Analytic สามารถลดภัยคุกคามได้อย่างรวดเร็วทำให้สภาพแวดล้อมของคุณปลอดภัยยิ่งขึ้นและองค์กรของคุณมีประสิทธิผลมากขึ้น
Azure Security Center ช่วยให้มองเห็นสถานะการรักษาความปลอดภัยของทรัพยากรของคุณแบบรวมศูนย์และการใช้ Machine Learning วิเคราะห์และตรวจจับภัยคุกคามได้อย่างรวดเร็ว และยังช่วยป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยระบบจะรายงานเพื่อให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกด้านความปลอดภัยจาก Workloads ต่างๆ ที่อยู่บน Cloud และยังสามารถ Monitor ระบบที่อยู่บน On-Premise และ Cloud อื่นๆ ได้อีกด้วย เพื่อให้คุณได้รับการจัดการความปลอดภัยแบบครบวงจรสำหรับคุณ
วันนี้เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะประกาศความสามารถหลายอย่างใน Azure Security Center ซึ่งจะช่วยเพิ่มการปกป้องเพื่อช่วยให้คุณก้าวไปสู่แนวความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ที่เปลี่ยนแปลงไป:

 

ตัวระบบยังมาพร้อมกับหน้า Dashboard กลางที่สามารถ monitor ได้ทั้งระบบไม่ว่าจะอยู่บน Cloud หรือ On-premise

และยังรวมไปถึงการ Monitor ลงไปยัง Virtual Machine ที่ใช้งานอยู่ในระบบอีกด้วย

Azure Security Center จะมี Feature หลักๆ ดังนี
   1. Just-in-time VM access general availability: จะช่วยป้องกันเกี่ยวกับการโจมตีด้วยเทคนิค brute force attacks
   2. Adaptive application controls: ระบบนี้จะใช้ Machine Learning มาช่วยในการวิเคราะห์และแนะนำ Applications ที่ใช้งานอยู่ใน VM ว่าอยู่ใน Whitelisted รึไม่รวมไปถึง Scripts ต่างๆ และจะบอกด้วยว่า Applications หรือ Scripts ที่ใช้งานอยู่มีความเสี่ยงที่จะเป็น malware หรือไม่
   3. Interactive network security monitoring: ระบบจะทำ Network map และรายงานสถานะว่า network ไหนที่มีความเสี่ยงที่จะถูกโจมตี
   4. File integrity monitoring: ระบบจะทำการ monitor พฤติกรรมการใช้งานของ registry และ configuration files ว่ามีการแก้ไขจาก malware หรือไม่
   5. New secure configuration assessment for servers: ระบบจะมีเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบ IIS web server ที่รันอยู่บน IaaS VMs ว่ามีการ configuration ที่ถูกต้องและมีความเสี่ยงที่จะถูกโจมตีหรือไม่.

 

Reference Link: https://azure.microsoft.com/en-us/blog/announcing-new-azure-security-center-capabilities-at-rsa-2018/